top of page

Interactievaardigheden en het pedagogisch werkplan

Voor de pedagogische onderbouwing van de Wet kinderopvang en de bijbehorende toelichting, is gekozen voor de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven. De opvoedingstheorie van Riksen-Walraven ligt ten grondslag aan de Wet kinderopvang (2005) en de beleidsregels kwaliteit kinderopvang.

Aan de orde komen; de waarborging van de emotionele veiligheid van de kinderen, de mogelijkheden tot sociale ontwikkeling, de mogelijkheden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties en de normen en waarden die wij de kinderen willen meegeven.

Deze vier pedagogische basisdoelen vormen het uitgangspunt voor het pedagogisch werkplan.

Emotionele veiligheid

Hieronder verstaan we: een veilige basis creëren, een thuis waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Door deze geborgenheid zal het kind zich meer kunnen ontwikkelen. Het gevoel van veiligheid in de kinderopvang wordt bepaald door de pedagogisch medewerker, de ruimte/omgeving en het contact met andere kinderen.

Mogelijkheid tot ontwikkeling van sociale competenties

Hieronder valt een scala aan sociale vaardigheden, zoals het medeleven met andere kinderen, zich kunnen uiten, samen delen met andere kinderen, andere kinderen helpen, het opbouwen van vriendschap en het oplossen van conflicten met andere kinderen.

Mogelijkheid tot ontwikkeling van persoonlijke competenties

Met het begrip persoonlijke competentie wordt gedoeld op brede persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een kind in staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden, ofwel het zinvol bezig zijn. Daarnaast wil het zeggen dat kinderen de mogelijkheid hebben om vaardigheden onder de knie te krijgen en zelfvertrouwen op te bouwen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het leren van taal, de motorische ontwikkeling en cognitieve vaardigheden.

Overdracht van normen en waarden

Kinderen moeten de kans krijgen om waarden en normen te leren en zich de ´cultuur´ eigen te maken van de samenleving waar ze deel van zijn.

Tijdens deze dag vullende workshop gaan we samen kijken hoe dit er in de praktijk uit kan zien.

We gaan, op een interactieve manier aan de slag met ieders interactievaardigheden, zodat iedereen een persoonlijk pedagogisch werkplan kan schrijven. Er wordt maatwerk geleverd!

Deze workshop kan ook in-company worden georganiseerd (1 hele dag). Voor verdere afspraken hierover gelieve dit te vermelden op het contact formulier!

bottom of page