top of page

Algemene voorwaarden ós Huuske, Talent in ontwikkeling.

Defenities

Opdrachtgever:       Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee ós Huuske, Talent in ontwikkeling een overeenkomst sluit het tot het verzorgen van een dienst ongeacht of opdrachtgever zelf deelneemt aan deze dienst.     

Deelnemer:             De natuurlijke persoon die daadwerkelijk gebruik maakt van de dienst. Daar waar deelnemer ook opdrachtgever is leest deze in deze algemene voorwaarden opdrachtgever.

Dienst:                    Het geven van trainingen, lezingen en workshops, al dan niet inbegrip van levering lesmateriaal.

1.      Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ós Huuske, Talent in ontwikkeling en opdrachtgever van diensten. Deze overeenkomsten kunnen zijn voorzien van een handtekening of online aanvaard, dan wel mondeling zijn afgesproken en via mail zijn bevestigd.

1.2 Eventuele nietigheid/vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg.

1.3 Het afwijken van deze voorwaarden is alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door ós Huuske, Talent in ontwikkeling en opdrachtgever.

2.      Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever een inschrijfformulier invult of op een andere manier afspraken maakt met ós Huuske, Talent in ontwikkeling en hiervan een bevestiging ontvangt via e-mail.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door een door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging en eventueel bijbehorende offerte.

3.     Annulering overeenkomst

3.1 Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te annuleren door een aangetekend schrijven aan ós Huuske, Talent in ontwikkeling of te reageren op een door ós Huuske, Talent in ontwikkeling verstuurde bevestigingsmail binnen 14 dagen na ontvangst van een bevestigingsmail.

3.2 Bij annulering tussen 30 en 14 kalenderdagen wordt 50% van de totale kosten, zoals overeengekomen in de betreffende overeenkomst, in rekening gebracht.

3.3 Bij annulering korter dan 14 dagen worden de volledige kosten, zoals omschreven in de betreffende overeenkomst, in rekening gebracht.

3.4 Bij annulering tijdens de dienst of bij een "no show" wordt 100% van de totale kosten, inclusief de gemaakte onkosten, zoals overeengekomen in de betreffende overeenkomst, in rekening gebracht.

3.5 Als deelnemer na aanvang van de dienst niet deelneemt aan de dienst zoals omschreven in de overeenkomst, betaald de opdrachtgever de volledige kosten zoals is overeengekomen in de betreffende overeenkomst. ook de eventuele nog openstaande termijnen bij gespreide betaling.

3.6 Opdrachtgever kan deelnemer door een andere deelnemer voor de duur van de dienst laten vervangen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

3.7 ós Huuske, Talent in ontwikkeling heeft het recht om, onder duidelijke opgave van redenen, de dienst te annuleren of een deelname te weigeren. In deze gevallen heeft opdrachtgever het recht op volledige terugbetaling van het bedrag dat ós Huuske, Talent in ontwikkeling is voldaan in de betreffende overeenkomst.

4.     Betalingsvoorwaarden

4.1 ós Huuske, Talent in ontwikkeling brengt kosten zoals overeengekomen in betreffende overeenkomst in rekening door middel van factuur die per e-mail aan opdrachtgever wordt verzonden. opdrachtgever dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum aan ós Huuske, Talent in ontwikkeling te voldoen.

4.2 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht de gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan ós Huuske, Talent in ontwikkeling te vergoeden.

4.3 Als er een overeenkomst tot stand is gebracht zoals genoemd in artikel 2, leidt dit tot de verplichting tot het betalen van de totale kosten zoals overeengekomen in de betreffende overeenkomst, ongeacht op welke manier deelnemers deelnemen of afronden.

4.4 opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. ós Huuske, Talent in ontwikkeling zal opdrachtgever middels een maning in de gelegenheid stellen binnen 10 werkdagen alsnog de factuur te voldoen. Na de 10 werkdagen zal de inning van de factuur worden overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. Bij betalingsverzuim is ós Huuske, talent in ontwikkeling gerechtigd om de dienst direct op te schorten, zonder dat de verplichting tot betalen van de totale kosten vervalt.

5.      Intellectuele eigendom

5.1 Het auteursrecht op de door ós Huuske, Talent in ontwikkeling uitgegeven brochures, trainingsmaterialen of welke andere in de training gebruikte materialen dan ook, hierna te noemen materialen, berust bij ós Huuske, Talent in ontwikkeling tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

5.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ós Huuske, Talent in ontwikkeling zullen door opdrachtgever noch deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden gebruikt en/ of vermenigvuldigd.

6.      Aansprakelijkheid

6.1 ós Huuske, Talent in ontwikkeling spant zich in om de diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig goed vakmanschap.

6.2 ós Huuske, Talent in ontwikkeling is tegenover opdrachtgever en/of deelnemer, handelend in uitvoering va een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag ter hoogte van de totale kosten als genoemd in de betreffende overeenkomst per schade veroorzaakt feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als 1 feit wordt beschouwd.

6.3 ós Huuske, Talent in ontwikkeling is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

6.4 ós Huuske, Talent in ontwikkeling is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer en/of derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

6.5 Aan de inhoud van de teksten op website of brochures en andere informatiedragers kunnen geen rechten worden ontleend.

7.     Privacy

7.1 door opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte informatie wordt door ós Huuske, Talent in ontwikkeling vertrouwelijk behandeld. ós Huuske, Talent in ontwikkeling conformeert zich aan de geldende privacy regels. Publicatie van foto materiaal zal alleen gebeuren na persoonlijke toestemming.

bottom of page